Trening słuchowy

Indywidualna Stymulacja Słuchowa (IAS) dr K. Johansena ma na celu poprawę przetwarzania bodźców słuchowych. Przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu. Metoda ta stosowana jest obecnie na całym świecie, cieszy się uznaniem w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Skandynawii i krajach Ameryki Północnej.

Dzieci z trudnościami w przetwarzaniu słuchowym mają problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków i lokalizacją ich źródła, nie rozumieją wzorców dźwiękowych i mają problemy z rozumieniem mowy zniekształconej czy w hałasie. Konsekwencją tych zaburzeń są często trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, czytaniu, koncentracji uwagi oraz konstruowaniu pisemnych i ustnych wypowiedzi.

 

Terapia Johansena zalecana jest osobom z:

 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • dysleksją,
 • zaburzeniami koncentracji,
 • zaburzeniami uwagi i percepcji słuchowej,
 • ADHD,
 • ze specjalnymi potrzebami terapeutycznymi (autyzm, zespół Aspergera, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa i niepełnosprawności sprzężone),
 • nadwrażliwością na dźwięki,
 • trudnościami w rozumieniu i zapamiętywaniu poleceń i instrukcji,
 • rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych,
 • analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego,
 • umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej.

 

Problemy z centralnym przetwarzaniem słuchowym mogą pojawić się również u dzieci, których słuch fizjologiczny jest w normie.

 

Program terapeutyczny oparty na indywidualnej Stymulacji Słuchowej ma na celu poprawę przetwarzania słuchowego oraz:

 • zdolności w zakresie koncentracji uwagi,
 • rozumienia mowy,
 • artykulacji,
 • samooceny,
 • motoryki (napięcie mięśniowe, koordynacja ruchów i utrzymywanie równowagi).

 

Diagnoza i terapia:

Diagnoza w IAS obejmuje szczegółowy wywiad oraz badanie audiometrii tonalnej i testy mowy utrudnionej
(w tym test dychotyczny). Kolejnym krokiem jest nagranie indywidualnie dostosowanej płyty – specjalnie filtrowana muzyka instrumentalna nagrywana jest na płytę CD. Muzyka Johansena (IAS) jest tak skomponowana, by obejmować swoim zakresem różne częstotliwości potrzebne do stymulacji słuchowej, dzięki czemu można nauczyć się słyszeć dźwięki o tej częstotliwości, które wcześniej uchodziły uwadze. Dziecko otrzymuje płytę i słucha jej przez słuchawki przez ok 10 – 15  min dziennie. Co 4-8 tygodni kontrolowane są postępy w terapii. Po każdej wizycie kontrolnej dziecko otrzymuje nową płytę. Czas trwania treningu to zwykle 6 do 10 miesięcy.